Pandas pandas.melt() 函数

pandas.melt() 函数重塑或转换一个现有的 DataFrame。它将 DataFrame 的方向从宽格式变为长格式。

pandas.melt() 语法

pandas.melt(dataframe,
      id_vars,
      value_vars,
      var_name,
      value_name,
      col_level)

参数

Dataframe 强制 我们要改变的是 DataFrame 的长格式
id_vars 可选 它可以是一个元组、列表或一个 N 维的数组。它是用于标识符变量的列。你可以选择一个以上的标识符列
value_vars 可选 它可以是一个个元组、列表或一个 N 维的数组。。默认情况下,没有指定为标识符变量的列是值变量。
var_name 可选 它是一个标量类型的变量。它是标识符列的名称。默认情况下,它是 variable
value_name 可选 它是一个标量类型变量。它是非标识符列的名称。默认情况下,它是 value
col_level 可选 它是一个整数或字符串。在多索引列的情况下,我们可以使用这个参数来转换我们的 DataFrame

返回值

它返回一个转换后的 DataFrame,其中包含一个或多个标识符列,而只有两个非标识符列,名为变量和值。

示例代码:pandas.melt()

首先,我们将只通过传递强制性参数即 DataFrame 来学习这个函数。

import pandas as pd
dataframe=pd.DataFrame({'Attendance': {0: 60, 1: 100, 2: 80,3: 78,4: 95},
          'Name': {0: 'Olivia', 1: 'John', 2: 'Laura',3: 'Ben',4: 'Kevin'},
          'Obtained Marks': {0: '90%', 1: '75%', 2: '82%',3: '64%',4: '45%'}})
dataframe1 = pd.melt(dataframe)
print(dataframe1)

我们的 DataFrame 为,

  Attendance  Name Obtained Marks
0     60 Olivia      90%
1     100  John      75%
2     80  Laura      82%
3     78   Ben      64%
4     95  Kevin      45%

输出:

     variable  value
0    Attendance   60
1    Attendance   100
2    Attendance   80
3    Attendance   78
4    Attendance   95
5       Name Olivia
6       Name  John
7       Name  Laura
8       Name   Ben
9       Name  Kevin
10 Obtained Marks   90%
11 Obtained Marks   75%
12 Obtained Marks   82%
13 Obtained Marks   64%
14 Obtained Marks   45%

在这里,你可以看到,在输出中没有标识符列。我们有两个非标识符列。原来的 DataFrame 的每一列现在都是输出 DataFrame 中的一行。

现在我们将传递可选的参数并检查结果。

示例代码:pandas.melt(),单列为 id_vars

import pandas as pd
dataframe=pd.DataFrame({'Attendance': {0: 60, 1: 100, 2: 80,3: 78,4: 95},
          'Name': {0: 'Olivia', 1: 'John', 2: 'Laura',3: 'Ben',4: 'Kevin'},
          'Obtained Marks': {0: '90%', 1: '75%', 2: '82%',3: '64%',4: '45%'}})
dataframe1 = pd.melt(dataframe,
           id_vars=['Name'])
print(dataframe1)

输出:

   Name    variable value
0 Olivia   Attendance  60
1  John   Attendance  100
2  Laura   Attendance  80
3   Ben   Attendance  78
4  Kevin   Attendance  95
5 Olivia Obtained Marks  90%
6  John Obtained Marks  75%
7  Laura Obtained Marks  82%
8   Ben Obtained Marks  64%
9  Kevin Obtained Marks  45%

标识符列指定为 Name,旁边的 variablevalues 列则是从原始 DataFrame 中提取的值。

我们也可以指定 var_namevalue_name 的名称来代替默认的 variablevalues

import pandas as pd
dataframe=pd.DataFrame({'Attendance': {0: 60, 1: 100, 2: 80,3: 78,4: 95},
          'Name': {0: 'Olivia', 1: 'John', 2: 'Laura',3: 'Ben',4: 'Kevin'},
          'Obtained Marks': {0: '90%', 1: '75%', 2: '82%',3: '64%',4: '45%'}})
dataframe1 = pd.melt(dataframe,
           id_vars=['Name'],
           var_name = 'Performance',
           value_name = 'Success')
print(dataframe1)

输出:

   Name   Performance Success
0 Olivia   Attendance   60
1  John   Attendance   100
2  Laura   Attendance   80
3   Ben   Attendance   78
4  Kevin   Attendance   95
5 Olivia Obtained Marks   90%
6  John Obtained Marks   75%
7  Laura Obtained Marks   82%
8   Ben Obtained Marks   64%
9  Kevin Obtained Marks   45%

示例代码:pandas.melt() 与跳过列的例子

如果我们只想检查出勤率,我们需要指定 value_vars

import pandas as pd
dataframe=pd.DataFrame({'Attendance': {0: 60, 1: 100, 2: 80,3: 78,4: 95},
          'Name': {0: 'Olivia', 1: 'John', 2: 'Laura',3: 'Ben',4: 'Kevin'},
          'Obtained Marks': {0: '90%', 1: '75%', 2: '82%',3: '64%',4: '45%'}})
dataframe1 = pd.melt(dataframe, id_vars=['Name'], value_vars='Attendance', var_name = 'Performance', value_name = 'Success')
print(dataframe1)

输出:

   Name Performance Success
0 Olivia Attendance    60
1  John Attendance   100
2  Laura Attendance    80
3   Ben Attendance    78
4  Kevin Attendance    95

它只显示原始 DataFrameAttendance 列的信息。

示例代码:pandas.melt() 与多列信息

我们在演示 DataFrame 中增加一列 ID

import pandas as pd
dataframe=pd.DataFrame({'Attendance': {0: 60, 1: 100, 2: 80,3: 78,4: 95},
            'ID': {0: 1, 1: 2, 2: 3,3: 4,4: 5},
            'Name': {0: 'Olivia', 1: 'John', 2: 'Laura',3: 'Ben',4: 'Kevin'},
            'Obtained Marks': {0: '90%', 1: '75%', 2: '82%',3: '64%',4: '45%'}})
dataframe1 = pd.melt(dataframe,
           id_vars=['ID', 'Name'])
print(dataframe1)

输出:

  ID  Name    variable value
0  1 Olivia   Attendance  60
1  2  John   Attendance  100
2  3  Laura   Attendance  80
3  4   Ben   Attendance  78
4  5  Kevin   Attendance  95
5  1 Olivia Obtained Marks  90%
6  2  John Obtained Marks  75%
7  3  Laura Obtained Marks  82%
8  4   Ben Obtained Marks  64%
9  5  Kevin Obtained Marks  45%

IDName 列都被分配为标识符列。