JavaScript 中的二维数组

本教程介绍了如何在 JavaScript 中声明一个二维数组。在二维数组中,元素以行和列的形式组织成矩阵。它就像一个数组,其元素是一维数组。

JavaScript 中创建二维数组的数组构造函数

我们使用数组构造函数创建给定长度的空数组。然后,我们可以使用 for 循环为每个元素创建一个数组。

const m = 4;
const n = 5;
let arr = new Array(m);
for (var i = 0; i < m; i++) {
    arr[i] = new Array(n);
}
console.log(arr);

输出:

Array [ [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ] ]

JavaScript 中以数组文字符号方法来创建 2D 数组

我们可以使用 JavaScript 中的文字符号方法来创建二维数组。

const m = 4;
const n = 5;
let arr = [];
for (var i = 0; i < m; i++) {
    arr[i] = [];
}
console.log(arr);

输出:

Array [ [], [], [], [] ]

JavaScript 中的 Array.from() 方法创建二维数组

Array.from() 方法从任何 JavaScript 对象返回一个数组对象。

const m = 4;
const n = 5;
let arr = Array.from(Array(m), () => new Array(n));
console.log(arr);

输出:

Array [ [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ] ]

JavaScript 中创建二维数组的 Array.prototype.map() 方法

Array.map() 方法还通过将数组元素映射到空数组来帮助创建 2D 数组。

const m = 4;
const  n = 5;
let arr = Array(m).fill().map(() => Array(n));
console.log(arr);

输出:

Array [ [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ], [ null, null, null, null, null ] ]