C 语言中标量初始化器的过量元素警告

本文将学习如何解决警告消息 excess elements in scalar initializer。当我们用太多元素初始化数组时,就会出现这个警告。

解决 C 语言中的警告消息 excess elements in scalar initializer

示例代码 1:

#include <stdio.h>int main(void)
{
  int array [2][3][4] =
  {
    { {11, 22, 33}, { 44, 55, 66} },
    { {161, 102, 13}, {104, 15, 16}, {107, 18, 19}},
    { {100, 20, 30, 400}, {500, 60, 70, 80}, {960, 100, 110, 120}},
  };
}

程序成功运行,但我们收到以下警告。

In function 'main':
[Warning] excess elements in array initializer
[Warning] (near initialization for 'array')

出现上述错误是因为声明的是 int[2][3][4],但我们试图将其初始化为 int [3][3][4]

为了解决这个错误,我们必须更正数组的大小。

更正的代码:

#include <stdio.h>int main(void)
{
  int array [3][3][4] =
  {
    { {11, 22, 33}, { 44, 55, 66} },
    { {161, 102, 13}, {104, 15, 16}, {107, 18, 19}},
    { {100, 20, 30, 400}, {500, 60, 70, 80}, {960, 100, 110, 120}},
  };
}

示例代码 2:

#include <stdio.h>int main(void)
{
  static char (*check)[13] = {
  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13},
  {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100, 110, 120, 130}
};
}

我们也收到同样的警告;编译器发出警告是因为我们传递了两个指针,但只存在一个指向 13 元素数组的指针。声明了比必要更多的元素。

我们可以通过两种方式解决这个问题。

更正的代码 1:在这里,我们创建了一个包含两个指针的数组。

#include <stdio.h>int main(void)
{
  //static char *check[2] = {
  char ar1[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
  char ar2[] = {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 100, 110, 120, 130};
  char *check[] ={ar1,ar2};
}

更正代码 2:这里,我们只有一个数组指针。指针指向一个 10 个元素的数组。我们可以增加数组指针以获取下一个 10 元素。

#include <stdio.h>int main(void)
{
  char (*check)[10] = (char [][10]) {
  {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
  {0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30}};
}